__STYLES__

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ กิจการร่วมค้าและหน่วยธุรกิจทั้งหมด ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า (“บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์ม THE GIVERS NETWORK (“THE GIVERS NETWORK”) และในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กำหนดวิธีการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมกันเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล”) ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://giversnetwork.org เว็บแอปพลิเคชัน (“เว็บไซต์”) รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ของ THE GIVERS NETWORK PLATFORM ไม่ว่าจะเป็นบริการที่มีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นในภายหลังของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือกิจการร่วมค้าและหน่วยธุรกิจทั้งหมด หรือเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงไม่ว่ากรณีใดๆ


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้กับผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ผู้มาเยี่ยมชมที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้งานที่สมัครเป็นสมาชิก ผู้ที่สมัครเข้าร่วมเครือข่าย THE GIVERS NETWORK รวมถึง ผู้อุปถัมป์ ผู้สนับสนุนของรางวัล ผู้จัดกิจกรรม องค์กร มูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยงานการกุศลใดๆ รวมถึงผู้ที่เข้ามาติดต่อในสำนักงานของบริษัท ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของ THE GIVERS NETWORK ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า (“ท่าน” หรือ “เจ้าของข้อมูล”)


ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ระบุไปถึงเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ รูปภาพโพรไฟล์ (Profile) อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์หรือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) พฤติกรรมการแลกของรางวัล การเลือกของรางวัล และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมหรือทำกิจกรรม เป็นต้น

ภาพรวมนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1.      บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง

2.      วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.      บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

4.      บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

5.      บริษัทแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลประเภทใดบ้าง

6.      บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าใด

7.      สิทธิและวิธีการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.      การถอนความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม  

9.      บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

10.   การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

11.   ท่านจะสามารถติดต่อบริษัทได้อย่างไร


1.      บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง

ในการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลหลายหลายประเภทตามรูปแบบความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้

·      ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์

·      ข้อมูลส่วนตัว รวมถึง เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด การศึกษา อาชีพ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ภาพถ่ายและเสียงในการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพจากกล้องวงจรปิดเวลามาติดต่อที่สำนักงานของเรา

·      ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ อีเมลและข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้หรือนำเข้า (upload) หรือเผยแพร่ข้อมูล ผ่านบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเองซึ่งข้อมูลดังกล่าวบริษัทสามารถนำมาปรับปรุงบริการและให้บริการในรูปแบบและการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมได้

·      ข้อมูลการทำธุรกรรม รวมถึง ประวัติการทำธุรกรรม หลักฐานการโอนเงิน (ข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคาร อาทิ ชื่อเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี ชื่อธนาคาร) ใบเสร็จ ใบอนุโมธนาบัตร หรือเอกสารด้านการเงินและภาษี

·      ข้อมูลการแสดงตน รวมถึง ข้อมูลการยืนยันตัวตน

·      ข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง ข้อมูลความยินยอมในการสมัครรับข่าวสารจากบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

·  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ รวมถึง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ตำแหน่งของท่านในการเข้าเยี่ยมชม ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ หรือ ความคิดเห็นของท่าน

·      ข้อมูลที่รวบรวมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึง ล็อคไฟล์ (Log file) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ซึ่งข้อมูลประเภทนี้จะถูกรวบรวมในขณะที่ใช้เว็บไซต์

ในบางกรณีบริษัทอาจเก็บข้อมูลอ่อนไหว รวมถึง ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และข้อมูลชีวภาพ ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งเท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้เก็บรวบรวมโดยไม่ต้องขอความยินยอม

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรของรัฐอื่น ๆ ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อตกลงระหว่างรัฐบาลใด ๆ ระหว่างรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลของสองเขตอำนาจศาลขึ้นไปหรืออื่น ๆ) ที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ("กฎหมายที่บังคับใช้") และนโยบายการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม และบุคคลที่สามได้อนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้


2.      วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

·  เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือก่อนเข้าใช้บริการหรือก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อขอใช้บริการหรือดำเนินธุรกรรมใดๆ ในนามของท่าน ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์หรือบริการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา หรือ เมื่อท่านเข้ามาติดต่อเราเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ รวมถึงกรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลหรือเชิญเพื่อน หรือขอรับสิทธิประโยชน์ ขอรับของรางวัล เป็นต้น

·      เพื่อการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ การจัดการอัปเดตซอฟต์แวร์ และ/หรือ การอัปเดตและการสนับสนุนอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ ทำงานได้อย่างราบรื่น การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

·      เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต ซึ่งบริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ

·  เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่บริษัทให้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้บริการเพื่อการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น

·      เพื่อประเมินผลการพิจารณา การรับสมัครสมาชิก สอบทานสถานะ คัดกรอง ติดตาม หรือตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย โดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือนโยบายและขั้นตอนภายในของเรา

·      เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าทำธุรกรรมใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการด้านการเงิน

·  เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ การป้องการสแปม การใช้ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน

·  เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

·      เพื่อตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะ แก้ไขหรือสอบสวนข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ

·      เพื่อการบังคับชำระหนี้ ติดตามหนี้ ประนีประนอมยอมความ ขอคำแนะนำ รวมถึงคำแนะนำทางกฎหมาย

·      เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม การแลกของรางวัล หรือแลกสินค้า การเชิญเพื่อน ตามที่ได้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคเงิน

·      เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น

บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน


3.      บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการ THE GIVERS NETWORK หรือเมื่อท่านทำการติดต่อกับบริษัท บริษัทอาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น

·      ภาพและเสียง บริษัทอาจทำการบันทึกภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของท่าน เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของ THE GIVERS NETWORK ไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะจัดโดยบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้าง หรือเป็นกิจกรรมที่บริษัทมีส่วนร่วมในการจัด หรือจัดโดยผู้จัดกิจกรรม ผู้สนับสนุนของรางวัล หรือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ THE GIVERS NETWORK (“งานอีเวนต์”)

·      แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อลงทะเบียนใช้งานบัญชีใน THE GIVERS NETWORK การทำแบบสำรวจ การทำกิจกรรม การทำภารกิจ หรือการกรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอสิทธิประโยชน์ การกดติดตามเพื่อรับข้อมูลการส่งเสริมการตลาด หรือเพื่อเชื่อมต่อกับบริษัท

·  การโต้ตอบสื่อสารออฟไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากทางออฟไลน์ เช่น เมื่อท่านโต้ตอบกระทู้ การแสดงเจตจำนงแลกของรางวัลหรือสินค้าการเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาในสำนักงาน หรืออาคารของบริษัท เมื่อมีการติดต่อกันผ่านช่องทางต่างๆ หรือเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท หรือการให้นามบัตร

·  บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีนี้บริษัทพิจารณาและจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างไม่ขัดต่อกฎหมาย

·      แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแบบสาธารณะ เช่น เว็บไซต์สาธารณะ

·      การเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจาก CCTV ในกรณีการเข้า-ออกพื้นที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทาง CCTV อย่างไรก็ดีบริษัทจะติดป้ายให้ทราบว่ามีการใช้ CCTV ในบริเวณพื้นที่ของบริษัท


4.      บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและมีฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งฐานทางกฎหมายดังกล่าว สามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

1) ฐานความยินยอม

·      การสื่อสารกิจกรรมทางการตลาด

บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านกรณีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด และติดต่อสื่อสารทางการตลาด เช่น การเสนอข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้

·      การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่บริษัทจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่ามาตรฐานในประเทศไทย

·      การเก็บข้อมูลอ่อนไหว

เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลอ่อนไหวแก่บริษัท หมายความว่า ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทเพื่อใช้ข้อมูลอ่อนไหวตามประเภทและเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว หมู่โลหิต ประวัติการแพ้อาหาร เป็นต้น: เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมอาหารสำหรับงานอีเวนต์ต่างๆ

(ข) ศาสนา: เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับท่าน

(ค) เชื้อชาติ หรือสัญชาติ: เพื่อประโยชน์ในการทำรายงานทางสถิติ

(ง) ข้อมูลชีวภาพ เช่น การจดจำใบหน้า (face recognition) ลายนิ้วมือ (fingerprint) การจดจำเสียง (voice recognition) และการจดจำม่านตา (retina recognition) เป็นต้น เพื่อยืนยันตัวตน หรือเพื่อรักษาความปลอดภัย โปรดทราบว่าข้อมูลอ่อนไหวของท่านอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงสถิติเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น แต่การใช้ข้อมูลอ่อนไหวจะถูกใช้ในลักษณะของข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้

2) ฐานทางสัญญาระหว่างท่านและบริษัท

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำขอเข้าทำสัญญาของท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกันทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือให้บริการแก่ท่าน

(ข) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ตามสัญญาของท่าน เช่น ติดต่อท่านเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญา ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

(ค) ยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามสัญญาที่มีไว้กับบริษัท

3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยพิจารณาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็น ความสมดุลของประโยชน์ดังกล่าวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(ก) เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการเก็บข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมสำนักงาน หรืออาคาร หรือโครงการของบริษัท โดยการแลกหรือถ่ายภาพบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

(ข) เพื่อการบริหารจัดการภายในของบริษัท และกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ซึ่งรวมถึง ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มดีทีจีโอเข้าควบรวม หรือปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน บริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นภายใต้หลักความจำเป็น

(ค) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและการบริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าของบริษัทและลูกค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ

(ง) เพื่อสื่อสารและทำการตลาด ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการสื่อสารทำการตลาดนั้นไม่กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอยกเลิกการรับข่าวสารหรือการทำการตลาดได้ทุกเมื่อ

(จ) การบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียง เมื่อบริษัทจัดงานอีเวนต์ หรือกิจกรรมทางการตลาด อื่นๆ โดยภาพถ่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศของงาน

(ฉ) กรณีผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทเป็นนิติบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำเนาบัตรประชาชนหรือข้อมูลติดต่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ

(ช) เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึง ประวัติการโต้ตอบสื่อสารกับลูกค้า จำนวนการขาย บันทึกการนัดหมายลูกค้า หรือการโทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้า เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และปรับปรุงการดำเนินงาน

4) ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากฐานทางกฎหมายตามข้อ 1) - 3) บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ คือ ฐานหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ฐานความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ ฐานจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท ซึ่งการประมวลผลด้วยฐานทางกฎหมายอื่นๆ นั้น รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการรายงานงบการเงินของบริษัทที่กำหนดโดยผู้สอบบัญชี และ/หรือหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้ความร่วมมือกับ เจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือ คำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีหรือการสืบสวนในคดี

(ข)การจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymization) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ขอความยินยอมจากท่าน


5.      บริษัทแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลประเภทใดบ้าง

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับตามประเภทผู้รับที่ระบุข้างล่างนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบุคคลที่สามผู้รับข้อมูลนั้นอาจอยู่หรือมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้ (ในแต่ละประเภท ให้รวมไปถึงตัวแทน พนักงานและกรรมการของบริษัท

(ก.) กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ

เนื่องจากเราเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอซึ่งโดยลักษณะการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัท เราอาจต้องส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยบริษัทจะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัย และมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยลักษณะการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันจะเป็นไปตามความจำเป็นในแต่ละประเภทธุรกิจดังตามตารางที่แนบมาด้วย

(ข.) ผู้ให้บริการภายนอก

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการภายนอกในกรณีที่บริษัทว่าจ้างหรือแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้ดำเนินการประมวลผลแทน/ในนามของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เช่น เพื่อการบริหารงานเว็บไซต์ การส่งสินค้าหรือบริการ การทำการตลาด การให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี การให้บริการระบบชำระเงิน เป็นต้น

(ค.) พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด ร่วมกัน หรือกรณีที่บริษัทเสนอสินค้าหรือบริการของพันธมิตรให้แก่ท่าน

ทั้งนี้หมายความรวมถึงองค์กร สมาคม มูลนิธิ องค์กรการกุศล ผู้สนับสนุน ผู้อุปถัมป์ ผู้จัดกิจกรรม ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม THE GIVERS NETWORKS เป็นต้น

(ง.) บุคคลภายนอกที่มีกฎหมายบังคับให้เปิดเผย

บริษัทอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบบังคับอื่นๆ ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ศาล หรือบุคคลอื่นใด ที่มีกฎหมายกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุน่าเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นกรณีที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท หรือบุคคลภายนอก

ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลใดๆ นอกเหนือจากในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ บริษัทจะทำข้อตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลจากการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่เจตนา เพื่อกำหนดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล ความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทำลายของข้อมูล

หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัยและมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

(จ.) ผู้ใช้งานอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้ผู้ใช้งานรายอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการของบริษัท


6.      บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าใด

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ ณ ขณะเก็บข้อมูล หรือตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นๆ กำหนด


7.      สิทธิและวิธีการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

·  สิทธิในการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และรับข้อมูลอื่น ๆ เช่น วิธีการที่บริษัทรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเหตุผลที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยทั่วไปท่านจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

·      สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่าน

·      สิทธิในการขอลบข้อมูล ทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

·      สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

·  สิทธิในการโอนหรือขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ตราบเท่าที่พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกำหนดอำนาจให้ดำเนินการได้ หรือจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับท่าน และการประมวลผลสามารถดำเนินการได้โดยวิธีอัตโนมัติ

·      สิทธิในการโต้แย้งคัดค้านการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่นๆ

·  สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับบริษัทในเวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจดำเนินการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่น

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่าน สอบถามข้อสักถาม หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ท่านสามารถส่งคำร้องขอใช้สิทธิของท่านมายังอีเมล DPO@DTGO.COM โดยบริษัทอาจขอให้ท่านระบุตัวตนของท่านก่อนที่บริษัทจะให้บริการตามคำขอ บริษัทจะดำเนินการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลทันทีที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งโดยปกติจะไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิ พร้อมข้อมูลประกอบที่ชัดเจนและเพียงพอจากท่าน

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่านในกรณีที่การใช้สิทธิดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการจัดการคำร้องขอใช้สิทธิ แต่หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องขอใช้สิทธิของท่านไม่มีเหตุอันควรหรือซับซ้อน บริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิตามสมควร

นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เมื่อบริษัทปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน และท่านเห็นว่าการปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุผลสมควร หรือเมื่อบริษัทไม่ได้ตอบรับคำร้องขอท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้


8.      การถอนความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่น ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในการให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


9.      บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งเชิงบริหารจัดการและเชิงเทคนิคอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันการทำลาย การสูญหาย เสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยอุบัติเหตุหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยังรวมถึงป้องกันการใช้ การเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น จำกัดกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จำกัดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้ กำหนดมาตรการทางวินัยกรณีมีการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชอบ เป็นต้น


10.   การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ระเบียบ และข้อผูกพันอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงๆ ใดจะถูกประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.giversnetwork.org/privacypolicy โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ประกาศนโยบายฉบับใหม่


11.   ท่านจะสามารถติดต่อบริษัทได้อย่างไร

หากท่านมีคำถามใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เรียน:   ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ี่อยู่: บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อีเมล:   DPO@DTGO.COM

โทร:    02 088 6400