__STYLES__

ข้อมูลเบื้องต้นและคำถามที่พบบ่อย

รู้จักกับ The Givers Network
เราเชื่อว่า ทุกคนมีพลังสำคัญที่ช่วยสร้างสังคมให้ดีขึ้น
The Givers Network หรือ “เครือข่ายผู้ให้” ขอเป็นฟันเฟืองที่สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงระหว่างบุคคล ชุมชน และองค์กรการกุศลที่มีแนวคิดเดียวกันมาร่วมมือ ร่วมใจ สร้างพลัง “การให้” ต่อยอดเป็นผลลัพธ์ให้สังคมที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ส่งต่อความรู้ สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนการลงมือทำงานร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ของ “เครือข่ายผู้ให้” ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และบอกต่อการช่วยเหลือ หรือกิจกรรมดีๆ ให้กับทุกคน เพื่อเป็นพลังสำคัญ และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งใน “สังคมแห่งกันให้” เพราะพลังใจดีๆ เราสามารถมอบให้ได้ทุกวัน
“Together We Can Give Better” ให้ด้วยกัน...ให้ได้ไกล