__STYLES__

Preview
จิตอาสา

จิตอาสา โครงการแนะแนวการศึกษา

สมาคมพี่น้องพุทธรักษา
-
เข้าร่วมแล้ว
คน

เข้าร่วมกิจกรรม

จิตอาสา โครงการแนะแนวการศึกษา
14/06/2024 - 31/07/2024
สมาคมพี่น้องพุทธรักษามูลนิธิพุทธรักษาBUFAFAMZ

ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสา ในโครงการแนะแนวการศึกษา ทั่วพื้นที่ประเทศไทย

ระยะเวลาเปิดรับจิตอาสา เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2567

หมายเหตุ : ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ให้กับนักเรียนทุน ที่อยู่ในพิ้นที่ของการจัดกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม

จิตอาสา โครงการแนะแนวการศึกษา
14/06/2024 - 31/07/2024