__STYLES__

Preview
Preview
จิตอาสา

New Heart New World ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ

New Heart New World Friend's
-
เข้าร่วมแล้ว
คน

เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ เดือน พฤษภาคม
01/05/2024 - 31/05/2024
หมดอายุ
ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ เดือน มิถุนายน 2567
01/06/2024 - 30/06/2024
NewHeartNewWorldโลกเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลี่ยนแปลงส่งต่อเรื่องราวดีๆฮีลใจ

เชิญร่วมแบ่งปัน เรื่องราว แรงบันดาลใจ และข้อคิดดี ๆ ที่ได้พบเจอ ในหัวข้อประจำเดือน พฤษภาคม " ความประทับใจในชีวิต " ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมงาน จะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Content ในช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางของ New Heart New World อาทิ Facebook, YouTube, TikTok เป็นต้น

โดยทางโครงการจะระบุชื่อเจ้าของผลงานเพื่อให้เครดิตในคำบรรยายผลงาน (และสามารถ ระบุเป็น - New Heart Anonymous - หรือตามความประสงค์ของผู้เข้าร่วมได้) ร่วมกิจกรรมโดยการส่งผลงานในรูปแบบที่กำหนด

1. ภาพถ่าย (แนวตั้ง) ตัวอย่างเช่น ภาพธรรมชาติ ดอกไม้ ใบไม้ ท้องฟ้า เป็นต้น

2. วิดีโอสั้น (แนวตั้ง) ตัวอย่างเช่น ภาพธรรมชาติ ดอกไม้ ใบไม้ ท้องฟ้า เป็นต้น

3. บทความสั้น สามารถดูตัวอย่างบทความสั้นในเพจ Facebook ของ New Heart New World เพื่อเป็นแนวทางได้

4. บันทึกเสียงบรรยาย สามารถนำบทความสั้นในเพจ Facebook ของ New Heart New World นำมาใช้อ่านในการบันทึกเสียงได้ หรือข้อคิดดีดีที่เราได้พบเจอ นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานของตัวเอง

*หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าของภาพ วิดีโอ บทความ และเสียง ที่ส่งเข้าร่วมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลง แก้ไข เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2567 นี้ ส่งผลงานที่ได้ : https://forms.gle/rn1d28nE8JanTxAb6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอนุชิต ศิริกังวาร E-Mail : Anuchit_si@dtgo.com

เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ เดือน พฤษภาคม
01/05/2024 - 31/05/2024
หมดอายุ
ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ เดือน มิถุนายน 2567
01/06/2024 - 30/06/2024